NUPECC Long Range Plan 2017 – Perspectives in Nuclear Physics

NUPECC (Nuclear Physics European Coordination Committee), w skład którego wchodzi prof. Adam Maj z IFJ PAN, zakończył pracę nad przygotowaniem opracowania NUPECC Long Range Plan 2017 – Perspectives in Nuclear Physics.

Dokument jest dostępny na stronie NUPECC: http://www.nupecc.org/lrp2016/Documents/lrp2017.pdf

Raport Roczny

Uprzejmie informujemy, że na stronie Raporty i publikacje został udostępniony Raport Roczny za rok 2016.

SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9 – konkursy NCN

W dniu 14 czerwca Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze SONATA, SONATA BIS, MAESTRO i HARMONIA:

 

SONATA 13 – realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;

SONATA BIS 7 –  mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby  posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe;

HARMONIA 9 – realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Oprócz projektów prowadzonych w bezpośredniej kooperacji z zagranicznym partnerem, finansowane mogą być też badania odbywające się w ramach programów międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, a także prace polskich zespołów wykorzystujących wielkie międzynarodowe urządzenia badawcze.

Nowością w ogłoszonych konkursach jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikami projektów SONATA, SONATA BIS i MAESTRO (może ona być przeprowadzona w języku angielskim, co umożliwi aplikowanie o te granty cudzoziemcom) jak również wprowadzenie zasady, że Zespół Ekspertów w konkursie MAESTRO będzie się składał w całości z naukowców spoza Polski, co ma służyć podniesieniu jego poziomu.

Nabór projektów trwa do 15 września 2017 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2018 r.

Jednocześnie przypominamy, że aktualnie trwa nabór wniosków do konkursu MINIATURA 1