EURO-LABS: Wsparcie zagranicznych badaczy w ŚLCJ

Od 1 września 2022 międzynarodowe zespoły badawcze mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Ramowego Programu Horyzont Europa (HORIZON) Komisji Europejskiej z projektu  EURO-LABS – EUROpean Laboratories for Accelerator Based Sciences (Grant Agreement n° 101057511).

Umowa ta umożliwia pokrycie kosztów podróży i utrzymania zagranicznych naukowców przyjeżdżających do ŚLCJ w celu przeprowadzania eksperymentów.

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia mają  nowi użytkownicy ŚLCJ, a także młodzi naukowców.

Warunki

Wsparcie może być udzielone uczonym, którzy pracują w instytucji mającej siedzibę poza Polską. Aby zakwalifikować się do finansowania, eksperyment musi mieć większość użytkowników musi pracować w kraju innym niż Polska.

Dostęp dla grup użytkowników, w których większość użytkowników nie pracuje w państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych jest ograniczona do 20% łącznej liczby jednostek dostępu przewidzianych w ramach projektu EURO-LABS.

Zespół eksperymentalny musi być zakwalifikowany do wsparcia przez Selection Panel.

Szczegóły procedury aplikacyjnej bedą ogłoszone wkrótce.