EURO-LABS: Wsparcie zagranicznych badaczy w ŚLCJ

Od 1 września 2022 międzynarodowe zespoły badawcze mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Ramowego Programu Horyzont Europa (HORIZON) Komisji Europejskiej z projektu  EURO-LABS – EUROpean Laboratories for Accelerator Based Sciences (Grant Agreement n° 101057511).

Umowa ta umożliwia pokrycie kosztów podróży i utrzymania zagranicznych naukowców przyjeżdżających do SLCJ w celu przeprowadzania eksperymentów.

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia mają  nowi użytkownicy SLCJ, a także młodzi naukowcy.

Warunki

Wsparcie może być udzielone uczonym, którzy są zarejestrowanymi Użytkownikami SLCJ i pracują w instytucji mającej siedzibę poza Polską. Aby zakwalifikować się do finansowania, eksperyment musi mieć większość użytkowników musi pracować w kraju innym niż Polska.

Dostęp dla grup użytkowników, w których większość użytkowników nie pracuje w państwach członkowskich lub państwach stowarzyszonych jest ograniczona do 20% łącznej liczby jednostek dostępu przewidzianych w ramach projektu EURO-LABS.

Procedura

Zespół eksperymentalny musi być zakwalifikowany do wsparcia przez User Selection Panel.

O zakwalifikowaniu projektu do programu TNA liderzy zespołu otrzymują powiadomienie pocztą elektroniczna

Następnie lider zespołu (rzecznik eksperymentu) powinien wypełnić dwa formularze:

i wysłać je e-mailem do Katarzyny Hadyńskiej-Klęk: kasiah(at)slcj.uw.edu.pl.

W ramach programu  EURO-LABS TNA użytkownikom SLCJ zakwalifikowanym do wsparcia zapewniamy:

  • zwrot kosztów podróży (biletu lotniczego) do 1400 zł (ok. €300) na podstawie biletu i kart pokładowych;
  • pokrycie kosztów noclegu  do 300 zł (ok. €65)  za noc na podstawie rachunku;
  • diety w wysokości 200 zł (ok. €45) za każdy dzień z noclegiem.

Zespół, który uzyskał wsparcie eksperymentu w ramach programu EURO-LABS TNA jest zobowiązany umieścić w publikacjach podziękowanie:

 This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe Research and Innovation programme under Grant Agreement No 101057511 (EURO-LABS).