Stypendia START 2018 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Stypendia START to roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Ubiegać się o nie mogą wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1987 lub później)

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 100 rocznych stypendiów.

Regulamin Programu Start i Instrukcja przygotowania wniosku umieszczona jest na stronie programu. Znajdują się w nich m.in. szczegółowe informacje o kryteriach i sposobie oceny wniosków oraz opis poszczególnych etapów konkursu.

Wnioski w konkursie START 2018 można składać do 31 października br.

Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2018 r.