PhD theses based on experiments performed at HIL

Defended PhD theses

 1. Krzysztof Sudlitz (Heavy Ion Laboratory, University of Warsaw)
  Źródło jonów typu ECR wraz z iniekcją osiową do cyklotronu ciężkich jonów
  ECR ion source with axial injection to the heavy ion cyclotron
  Supervisor : prof. dr hab. J. Kownacki. Thesis defended on 28th March, 2001

 2. Zbigniew Trznadel (Faculty of Physics, University of Warsaw)
  Badanie wysokoenergetycznego promieniowania γ ze zderzeń jonów 12C o energiach 4-12 MeV/u z lekkimi jądrami
  High-energy γ radiation studied in collisions of 12C ions at 4-12 MeV/u with light nuclei
  Supervisor : prof. dr hab. M. Kicińska-Habior. Thesis defended on 14th May, 2001

 3. Jędrzej Iwanicki (Heavy Ion Laboratory, University of Warsaw)
  Badanie struktur elektromagnetycznych jąder atomowych metodą analizy wzbudzenia kulombowskiego
  Electromagnetic structure of atomic nuclei studied using Coulomb excitation method
  Supervisor : dr hab. T. Czosnyka. Thesis defended on 25th February, 2002

 4. Urszula Majewska (Faculty of Physics, Jan Kochanowski University, Kielce)
  Badanie procesów jonizacji pocisków S w zderzeniach z atomami ciał stałych
  Ionisation process of S projectiles studied in collisions with atoms in solids
  Supervisor : prof. dr hab. J. Braziewicz. Thesis defended on 4th November, 2002

 5. Aurélie Gentils (Université Paris XI, Orsay, France)
  Effets d’irradiation et comportement des produits de fission dans la zircone et le spinelle
  Supervisor : dr L. Thome. Thesis defended on 15th October, 2003

 6. Jarosław Choiński (Heavy Ion Laboratory, University of Warsaw)
  Struktura elektromagnetyczna i dynamika wiązek Warszawskiego Cyklotronu U-200P
  Electromagnetic structure and beam dynamics of the Warsaw Cyclotron U-200P
  Supervisor : dr hab.T.Czosnyka. Thesis defended on 20th April, 2004

 7. Paweł Napiorkowski (Heavy Ion Laboratory, University of Warsaw)
  Elektromagnetyczne własności stabilnych izotopów hafnu
  Electromagnetic properties of stable hafnium isotopes
  Supervisor : dr hab. T. Czosnyka. Thesis defended on 14th June, 2004

 8. V.M. Kyryanchuk (Institute for Nuclear Research, Ukrainian Akademy of Sciences, Kyiv, Ukraine)
  Scattering and transfer reactions in collisions of 9Be+11B nuclei
  Supervisor : prof. A.T. Rudchik. Thesis defended on 20th January, 2005

 9. Izabela M. Fijał (The A. Sołtan Institute for Nuclear Studies, Świerk)
  Wpływ efektów jonizacji wielokrotnej i sprzężeń powłokowych na emisję promieniowania rentgenowskiego serii L wzbudzonego ciężkimi jonami
  Influence of multiple ionisation and subshell coupling effects on L-shell X-ray production by heavy ions impact
  Supervisor : prof. dr hab. M. Jaskóła. Thesis defended on 27th June, 2005

 10. Sergei Mezhevych (The A. Sołtan Institute for Nuclear Studies, Świerk)
  Scattering of 11B nuclei from carbon isotopes
  Supervisor : Dr hab. K. Rusek. Thesis defended on 22nd November, 2005

 11. Łukasz Świderski (Faculty of Physics, University of Warsaw)
  Badanie rozkładu barier na fuzję 20Ne z izotopami Sn i Ni
  Fusion barrier distributions studied for reactions of 20Ne with Sn and Ni isotopes
  Supervisor : dr hab. Ernest Piasecki. Thesis defended on 5th December, 2005

 12. Magdalena Zielińska (Heavy Ion Laboratory / Faculty of Physics, University of Warsaw)
  Struktura elektromagnetyczna jąder atomowych izotopów molibdenu badana metodą wzbudzenia kulombowskiego(thesis in PDF format)
  Electromagnetic structure of molybdenum isotopes studied using Coulomb excitation method
  Supervisor : dr hab.T.Czosnyka. Thesis defended on 16th January, 2006

 13. Marzena Wolińska-Cichocka (Heavy Ion Laboratory / Faculty of Physics, University of Warsaw)
  Struktura jąder neutronowo deficytowych z obszaru A~100 tworzonych w reakcjach z ciężkimi jonami
  Structure of neutron-deficient nuclei in the A~100 mass region produced in heavy ion reactions
  Supervisor : prof. dr hab. J.Kownacki. Thesis defended on 19th June, 2006

 14. Ernest Grodner (Faculty of Physics, University of Warsaw)
  Badanie czasów życia jądrowych poziomów wzbudzonych 132La i 128Cs jako test łamania symetrii chiralnej
  Lifetimes of excited states in 132La and 128Cs as a test of chiral symmetry breaking
  Supervisor : dr hab. Tomasz Morek. Thesis defended on 4th December, 2006

 15. Elżbieta Wójcik (Faculty of Physics, University of Warsaw)
  Badanie zmieszania izospinowego w jądrach gorących poprzez wzbudzenie Gigantycznego Rezonansu Dipolowego
  Isospin mixing in hot nuclei studied by Giant Dipole Resonance excitation
  Supervisor : prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior. Thesis defended on 26th March, 2007

 16. Iwona Sankowska (Faculty of Physics, University of Warsaw)
  Badanie pikosekundowych czasów życia stanów wzbudzonych izotopów cezu
  Study of picosecond lifetimes of excited states in Cs isotopes
  Supervisor : dr hab. Tomasz Morek. Thesis defended on 16th May, 2008

 17. Andrii Rudchik (Institute for Nuclear Research, Ukrainian Akademy of Sciences, Kyiv, Ukraine)
  Scattering and transfer reactions in the collisions of the 7Li+11B, 12C+11B, 7Li+16,18O nuclei
  Supervisor : dr O.A. Ponkratenko. Thesis defended on 16th May, 2008

 18. Adam Król (University of Łódź)
  Spektrometr elektronów konwersji wewnetrznej do badań na wiązce jonów cyklotronu Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW
  Internal conversion electron spectrometer for in-beam studies at the HIL cyclotron
  Supervisor : prof. dr hab. Józef Andrzejewski. Thesis defended on 2nd July, 2008

 19. Volodymyr O. Romanyshyn (Institute for Nuclear Research, Ukrainian Akademy of Sciences, Kyiv, Ukraine)
  Nuclear processes in the collision of the 7Li+10B nuclei
  Supervisor : prof. A.T. Rudchik. Thesis defended on 16th April, 2010

 20. Katarzyna Wrzosek-Lipska (Heavy Ion Laboratory / Faculty of Physics, University of Warsaw)
  Badanie struktury elektromagnetycznej niskospinowych stanów wzbudzonych jądra 100Mo metodą wzbudzeń kulombowskich(thesis in PDF format)
  Electromagnetic structure of low-spin excited states in 100Mo studied using Coulomb excitation method
  Supervisor: dr hab. L. Pieńkowski. Thesis defended on 7th March, 2011

 21. Joanna Czub (Faculty of Physics, Jan Kochanowski University, Kielce)
  Biologiczne działanie promieniowania o wysokim LET
  Biological effects of radiation with high LET value
  Supervisor : prof. dr hab. Janusz Braziewicz. Thesis defended in 2011

 22. Izabela Strojek (National Centre for Nuclear Research)
  Wpływ struktury jądra 20Ne na reakcje z jego udziałem
  Influence of the 20Ne structure on reactions with this nucleus
  Supervisor: prof. dr hab. K. Rusek. Thesis defended 15th October, 2013

 23. Katrzyna Hadyńska-Klęk (Heavy Ion Laboratory)
  Badanie struktury kolektywnej w izotopach wapnia metodą wzbudzeń kulombowskich
  Studies of collevtive structure in calcium isotopes using the Coulomb excitation method

  Supervisor: prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior. Thesis defended 28th October, 2013

 24. Jan Mierzejewski (Heavy Ion Laboratory / Faculty of Physics, University of Warsaw)
  Mechanizm niekompletnej fuzji badany z wykorzystaniem EAGLE i SiBall
  Mechanism of incomplete fusion studied with EAGLE and SiBall
  Supervisor: prof. dr hab. T. Matulewicz. Thesis defended in 2014

 25. Anna Pękal (Faculty of Chemistry, University of Warsaw/ HIL)
  Wpływ doboru procedury analitycznej na wyznaczanie właściwości antyutleniających próbek żywności
  Influence of analytical procedure on antioxidant properties of food samples
  Supervisor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska. Thesis defended in 2014

 26. Justyna Samorajczyk (University of Łódź)
  Badanie korelacji kątowych kwantów gamma za pomocą układu EAGLE
  Supervisors: prof. dr hab. J. Andrzejewski, dr J. Perkowski. Thesis defended in 2015.

 27. Urszula Kaźmierczak (Faculty of Physics, University of Warsaw/ HIL)
  Dawka lokalna i jej rola w biologicznej odpowiedzi linii komórkowych ssaków in vitro
  Supervisors: dr hab. Z. Szefliński, prof. dr hab. A. Lanko. Thesis defended in 2016.

 28. Katarzyna Szkliniarz (Silesian University)
  Cyklotronowa produkcja i badanie radioizotopów stosowanych w diagnostyce i terapii medycznej
  Cyclotron production and research of radioisotopes for diagnostic and medical therapy

  Supervisor: prof. dr hab. W. Zipper, dr B.Kłos. Thesis defended in May, 2017.

 29. Mateusz Sitarz (Faculty of Physics, University of Warsaw /HIL)
  Research on the production of new medical radioisotopes with a cyclotron
  Supervisors: prof. dr hab. T. Matulewicz, dr A. Trzcińska, prof. F.Haddad. Thesis defended with honours in September, 2019.

PhD theses in preparation

 1. Olga Saeed Mohamed Nassar (HIL)
  Optyka jonowa w centrum cyklotronu U-200P
  Ions trajectory in the central region of the U-200P cyclotron
  Supervisors: dr hab. Marcin Palacz, dr Ivan Ivanenko. Expected completion time: 2017.

 2. Łukasz Standyło, (National Centre for Nuclear Research, Świerk / HIL)
  Badanie oddziaływania 6He z jądrami 206Pb przy energiach blisko bariery kulombowskiej
  Study of the interaction of 6He with 206Pb nuclei at energies close to the Coulomb barrier

  Supervisor: prof. dr hab. K. Rusek. Expected completion time: 2017.

 3. Tomasz Marchlewski, (Faculty of Physics, University of Warsaw / HIL)
  Supervisors: prof. dr hab. K. Rusek, dr E. Grodner. Expected completion time: 2017.

 4. Michalina Komorowska, (Faculty of Physics, University of Warsaw / HIL / CEA Saclay)
  Pear-shaped Nuclei in the N ∼ 88 mass region
  Supervisors: dr hab. L. Próchniak, dr P. Napiorkowski, dr W. Korten, dr M. Zielińska. Expected completion time: 2018.

 5. Mateusz Pęgier (Faculty of Chemistry, University of Warsaw / HIL)
  Synteza i kontrola jako±ci radiofarmaceutyków znakowanych izotopem 44Sc
  Synthesis and quality control of the radiopharmaceuticals labelled with 44Sc

  Supervisor: prof. dr hab. K. Pyrzyńska. Expected completion time: 2018.